به گزارش املش ما ، او با پژوهش ژرف در گوش انسان، دستگاهی مانند گوش مصنوعی ساخت که صدا را می‌گرفت و با یک قلم ارتعاش‌های الکتریکی را به صورت علامت‌های نوشتاری روی يک صفحه درج می‌کرد که پیش‌نمونه دستگاه تبديل صدا به متن بود.

الکساندر ۲۹ ساله بود که نخستین تلفن کارآمد را عرضه کرد و دیری نپایید که “شرکت تلفن بل” را بنیان نهاد.

Print Friendly, PDF & Email