مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد

به گزارش خبرنگار املش ما ، یک دوره مسابقه دوصحرانوردی با حضور ۱۰۰ ورزشکار در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در املش برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان ۷۵ ورزشکار و در رده سنی جوانان ۲۵ ورزشکار مسابفت ۲ و ۳ کیلومتری را از ورودی شهر املش تا مزار شهدای املش دویدند و در پایان به ۲۰ ورزشمار جوایزی اهداء شد.

اشتراک این خبر در :