خواهران بسیجی گردان کوثر حوزه مقاومت فاطمه (س) شهرستان املش به میدان تیر چاف اعزام شدند و آموزش تیراندازی دیدند.

 

 

به گزارش خبرنگار  املش ما ، خواهران بسیجی گردان کوثر حوزه مقاومت فاطمه (س) شهرستان املش به میدان تیر چاف اعزام شدند و آموزش تیراندازی دیدند.

میدان تیر2

1میدان تیر میدان تیر میدان تیر3

اشتراک این خبر در :