در تصاویر ذیل به گوشه ای از مشقت و سختی برداشت چای و تحویل آن به کارخانجات چایسازی اشاره ای نموده ایم .

به گزارش خبرنگار املش ما در تصاویر ذیل به گوشه ای از مشقت و سختی برداشت چای و تحویل آن به کارخانجات چایسازی اشاره ای نموده ایم .

تصاویر ارسالی: محمد ابوالقاسمی

تحویل چای با اسب تحویل چای کارخانجات تحویل چای وزن کشی انبار چایسازی

اشتراک این خبر در :