۲۰ اردیبهشت ماه خبری در همین پایگاه خبری منتشر شد که واکنش اداره برق را به همراه داشت و کابل فشار قوی به زیر پل منتقل کرد.

 به گزارش خبرنگار املش ما ، ۲۰ اردیبهشت ماه خبری در همین پایگاه خبری منتشر شد که واکنش اداره برق را به همراه داشت.

در خبر “خطر برق گرفتگی در کمین عابرین پیاده سیاهکلرود” به آویزان بودن کابل فشار قوی بر روی پل عابر پیاده اشاره شده بود که عابرین پیاده برای گذر از روی پله ها آن مجبور به گذر از زیر آن بودند.

صبح امروز اداره برق در واکنش به این خبر با اعزام نیروهای امدادی خود کابل فشار قوی را از روی پل به زیر پل منتقل کرد تا خطر برق گرفتگی دیگر در کمین عابرین پیاده نباشد.

به گزارش خبرنگارما ، این خبر از اخبار شبکه سراسری نیز پخش شده بود.

برق گرفتگی پل عابر سیاهکلرود

اشتراک این خبر در :