صبح امروز رئیس اداره فنی و حرفه ای رودسر از موسسات آزاد کارآموزی شهر رحیم آباد بازدید نمود.

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در گفتگو با خبرنگار املش ما  اظهار داشت:بازدید از موسسات آزاد کارآموزی طی برنامه زمان بندی مشخصی از پیش تعیین شده صورت میگیرد و میزان رعایت استانداردهای آموزشی و تجهیزاتی و میزان رضایت ارباب رجوع جزو موارد سنجش کیفیت فعالیت اموزشگاه ها قرار میگیرد.

هادی یوسفی افزود: صبح امروز از آموزشگاه های اشراق سیستم و خیاطی الگوی برتر بازدید و عملکرد این دو آموزشگاه مورد برررسی قرار گرفت.

 

اشتراک این خبر در :