کاهش دما که از ۱۰ فروردین آغاز شده بود ، ۱۳ فروردین(۱۳بدر ) برفی و بارانی برای نقاط کوهستانی و جلگه ای در املش را رقم زد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، کاهش تدریجی دما که از ۱۰ فروردین ماه آغاز شده بود صبح امروز با بارش برف درارتفاعات رقم زد و جلگه املش  را بارانی نمود .

تصویر ذیلمربوط به برف روستای ملکوت بخش رانکوه شهرستان املش می باشد.

برف ملکوت

اشتراک این خبر در :