صبح امروز تعدادی از فرماندهان تیپ میرزاکوچک خان لنگرود، و برخی مدیران اداراتاملش به دیدار امام جمعهاین  شهرستان رفتند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز تعدادی از فرماندهان تیپ میرزاکوچک خان لنگرود، و برخی مدیران ادارات املش به دیدار امام جمعهاین  شهرستان رفتند.

اشتراک این خبر در :