در پانزدهمین روز از آخرین ماه زمستان شکوفه زدن درخت های آلوچه زیبایی خاصی به شهر املش داده است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، در پانزدهمین روز از آخرین ماه زمستان ، شکوفه زدن درخ های آلوچه زیبایی خاصی به کوچه های املش بخشیده است.

بهار در املش 1 بهار در املش 2 بهار در املش 3 بهار در املش 4 بهار در املش 5 بهار در املش 6 بهار در املش 7 بهار در املش 8 بهار در املش 9 بهار در املش 10 بهار در املش 11 بهار در املش 12 بهار در املش 13 بهار در املش 14 بهار در املش

اشتراک این خبر در :