جمعی از فرماندهان نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان گیلان با آیت الله اشکوری دیدار کردند.

به گزارش املش ما ، جمعی از فرماندهان نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان گیلان با آیت الله اشکوری دیدار کردند.

آیت اله اشکوری و فرمانده ها3 آیت اله اشکوری و فرمانده ها2 آیت اله اشکوری و فرمانده ها1 اشکوری و فرمانده ارتش

اشتراک این خبر در :