عصر چهارشنبه همایش قرآن و انقلاب به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) و تبلیغات اسلامی شهرستان املش برگزار شد و از ۵۰ نخبه قرآنی این شهرستان اعم از مربی و متربی تقدیر و تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار املش ما عصر چهارشنبه همایش قرآن و انقلاب به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) و تبلیغات اسلامی شهرستان املش برگزار شد و از ۵۰ نخبه قرآنی این شهرستان اعم از مربی و متربی تقدیر و تجلیل شد.

همایش قرآنی در املش (1) همایش قرآنی در املش (2) همایش قرآنی در املش (3) همایش قرآنی در املش (4) همایش قرآنی در املش (5) همایش قرآنی در املش (6) همایش قرآنی در املش (7) همایش قرآنی در املش (8) همایش قرآنی در املش (9) همایش قرآنی در املش (10) همایش قرآنی در املش (11) همایش قرآنی در املش (12) همایش قرآنی در املش (13) همایش قرآنی در املش (14) همایش قرآنی در املش (15) همایش قرآنی در املش (16) همایش قرآنی در املش (17) همایش قرآنی در املش (18) همایش قرآنی در املش (19) همایش قرآنی در املش (20) همایش قرآنی در املش (21) همایش قرآنی در املش (22) همایش قرآنی در املش (23) همایش قرآنی در املش (24) همایش قرآنی در املش (25) همایش قرآنی در املش (26) همایش قرآنی در املش (27) همایش قرآنی در املش (28)

اشتراک این خبر در :