صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

به گزارش خبرنگار املش ما صبح امروز مردم ولایت مدار و شهید پرور شهرستان املش همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

راهپیمایی 22 بهمن املش (2) راهپیمایی 22 بهمن املش (3) راهپیمایی 22 بهمن املش (4) راهپیمایی 22 بهمن املش (5) راهپیمایی 22 بهمن املش (6) راهپیمایی 22 بهمن املش (7) راهپیمایی 22 بهمن املش (8) راهپیمایی 22 بهمن املش (9) راهپیمایی 22 بهمن املش (10) راهپیمایی 22 بهمن املش (11) راهپیمایی 22 بهمن املش (12) راهپیمایی 22 بهمن املش (13) راهپیمایی 22 بهمن املش (14) راهپیمایی 22 بهمن املش (15) راهپیمایی 22 بهمن املش (16) راهپیمایی 22 بهمن املش (17) راهپیمایی 22 بهمن املش (18) راهپیمایی 22 بهمن املش (19) راهپیمایی 22 بهمن املش (20) راهپیمایی 22 بهمن املش (21) راهپیمایی 22 بهمن املش (22) راهپیمایی 22 بهمن املش (23) راهپیمایی 22 بهمن املش (24) راهپیمایی 22 بهمن املش (25) راهپیمایی 22 بهمن املش (26) راهپیمایی 22 بهمن املش (28) راهپیمایی 22 بهمن املش (29) راهپیمایی 22 بهمن املش (30) راهپیمایی 22 بهمن املش (31) راهپیمایی 22 بهمن املش (32) راهپیمایی 22 بهمن املش (35) راهپیمایی 22 بهمن املش (36)

اشتراک این خبر در :