درخت توج یا بِه پوشیده از برف در اشکورات رودسر 

درخت به برف

اشتراک این خبر در :