بارش برف روستای لاتسرای املش را سفید پوش نمود ، یکی از زیبایی هایی که برف به طبیعت منطقه بخشیده بود باغات چای پوشیده از برف بود.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بارش برف روستای لاتسرای املش را سفید پوش نمود و جلوه خاصی به باغات چای این روستا داد.

صبح برفی روستای لاتسرای املش

 

اشتراک این خبر در :