یکی از رانندگان بونکرهای بتن آماده بدون درنظر گرفتن خطرات آلوده کردن محیط زیست ، اقدام به تخلیه و رهاسازی بتن و پساب ناشی از شستشوی بونکر بتن آماده خود کرده است.

به گزارش خبرنگار املش ما یکی از رانندگان بونکرهای بتن آماده بدون درنظر گرفتن خطرات آلوده کردن محیط زیست ، اقدام به تخلیه و رهاسازی بتن و پساب ناشی از شستشوی بونکر بتن آماده خود در یکی از بلوارهای شهر رشت کرده است.

 

خالی کردن بتن در رشت

 

اشتراک این خبر در :