براساس سامانه حضور و غیاب مجلس شورای اسلامی ، رهبری املشی نماینده رودسر و املش جز ۱۰ نماینده ای معرفی شد که جلسات علنی و کمیسیون متبوع حضور منظم داشته است .

به گزارش خبرنگار املش ما در نامه هیئت رئیس مجلس به نماینده رودسرو املش آمده است ، براساس سامانه حضور و غیاب مجلس شورای اسلامی در سه ماه پائیز وی  جز ۱۰ نماینده منظم مجلس که در جلسات علنی و کمیسیون متبوعه حضور داشته شناخته شده است.

 

منظم ترین نماینده مجلس

اشتراک این خبر در :