عصر امروز با حضور معاون سیاسی استاندارگیلان مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان املش برگزار شد و از زحمات ۴ساله جعفری تقدیر و حسین اسماعیلیان بعنوان فرماندار جدید معرفی شد.

تودیع و معارفه فرماندار املش1 تودیع و معارفه فرماندار املش1 تودیع و معارفه فرماندار املش1 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش2 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش3 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش4 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش5 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش6 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش7 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش8 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش9 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش10 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش11 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش12 مراسم تودیع و معارفه فرماندار املش13

اشتراک این خبر در :