توسط تعدادی از جوانان و نوجوانان املشی ، دیوار مهربانی راه اندازی شد. تا نیازمندان بهره مند شوند.

دیوار مهربانی املش1 دیوار مهربانی املش2 دیوار مهربانی املش3 دیوار مهربانی املش4 دیوار مهربانی املش5 دیوار مهربانی املش6 دیوار مهربانی املش7 دیوار مهربانی املش8 دیوار مهربانی املش9 دیوار مهربانی املش10

اشتراک این خبر در :