صبح امروز دانش آموزان شهرستان املش ، همه و همه ، دختر و پسر با حضور در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان  روحیه استکبارستیزیشان را به جهانیان نشان دادند.

راهپیمایی 13 آبان املش راهپیمایی 13 آبان املش1 راهپیمایی 13 آبان املش2 راهپیمایی 13 آبان املش3 راهپیمایی 13 آبان املش4 راهپیمایی 13 آبان املش5 راهپیمایی 13 آبان املش6 راهپیمایی 13 آبان املش7 راهپیمایی 13 آبان املش8 راهپیمایی 13 آبان املش9 راهپیمایی 13 آبان املش10 راهپیمایی 13 آبان املش11 راهپیمایی 13 آبان املش12 راهپیمایی 13 آبان املش13 راهپیمایی 13 آبان املش14 راهپیمایی 13 آبان املش15 راهپیمایی 13 آبان املش16 راهپیمایی 13 آبان املش17 راهپیمایی 13 آبان املش18 راهپیمایی 13 آبان املش19 راهپیمایی 13 آبان املش20 راهپیمایی 13 آبان املش21 راهپیمایی 13 آبان املش22 راهپیمایی 13 آبان املش23 راهپیمایی 13 آبان املش24 راهپیمایی 13 آبان املش25 راهپیمایی 13 آبان املش26 راهپیمایی 13 آبان املش27

اشتراک این خبر در :