صبح امروز دانش آموزان شهر رحیم آباد همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان  «کدخدا» را لعنت کردند.

راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد1 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد2 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد3 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد4 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد5 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد6 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد7 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد8 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد9 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد10 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد11 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد12 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد13 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد14 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد15 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد16 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد17 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد18 راهپیمایی 13 آبان رحیم آباد19

اشتراک این خبر در :