حضور پرشور دانش آموزان چابکسری در راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۴ 

راهپیمایی 13 آبان چابکسر راهپیمایی 13 آبان چابکسر1 راهپیمایی 13 آبان چابکسر2 راهپیمایی 13 آبان چابکسر3 راهپیمایی 13 آبان چابکسر4 راهپیمایی 13 آبان چابکسر5 راهپیمایی 13 آبان چابکسر6 راهپیمایی 13 آبان چابکسر7 راهپیمایی 13 آبان چابکسر8 راهپیمایی 13 آبان چابکسر9 راهپیمایی 13 آبان چابکسر10 راهپیمایی 13 آبان چابکسر11 راهپیمایی 13 آبان چابکسر12 راهپیمایی 13 آبان چابکسر13 راهپیمایی 13 آبان چابکسر14

اشتراک این خبر در :