هرساله هم زمان با شب شام غریب ابا عبدالله الحسین(ع) مراسم خیمه سوزان  درمحوطه مسجد انارستان محله برگزار میگردد.

به گزارش خبرنگار املشما هرساله هم زمان با شب شام غریب ابا عبدالله الحسین(ع) مراسم خیمه سوزان  درمحوطه مسجد انارستان محله برگزار میگردد.

در این مراسم گوشه ای از واقعه عاشورا و ظلمی که بر خاندان امام حسین (ع) روا شد ، به اجرا درمیآید.

 

مراسم خیمه سوزان در مسجد انارستان محله

اشتراک این خبر در :