پیکر حاج رحمت غلامی جیرکل در میان حزن و اندوه مردم در کلاچای تشییع شد.

تشییع رحمت غلامی تشییع رحمت غلامی38 تشییع رحمت غلامی37 تشییع رحمت غلامی36 تشییع رحمت غلامی35 تشییع رحمت غلامی34 تشییع رحمت غلامی33 تشییع رحمت غلامی32 تشییع رحمت غلامی31 تشییع رحمت غلامی30 تشییع رحمت غلامی28 تشییع رحمت غلامی27 تشییع رحمت غلامی26 تشییع رحمت غلامی24 تشییع رحمت غلامی23 تشییع رحمت غلامی22 تشییع رحمت غلامی21 تشییع رحمت غلامی20 تشییع رحمت غلامی19 تشییع رحمت غلامی18 تشییع رحمت غلامی17 تشییع رحمت غلامی16 تشییع رحمت غلامی15 تشییع رحمت غلامی14 تشییع رحمت غلامی13 تشییع رحمت غلامی12 تشییع رحمت غلامی11 تشییع رحمت غلامی10 تشییع رحمت غلامی9 تشییع رحمت غلامی8 تشییع رحمت غلامی7 تشییع رحمت غلامی6 تشییع رحمت غلامی5 تشییع رحمت غلامی4 تشییع رحمت غلامی3 تشییع رحمت غلامی2 تشییع رحمت غلامی1

اشتراک این خبر در :