تصاویر زیر مربوط به  سردار همدانی است که  در حال شرح  دادن وضعیت عملیاتی سوریه برای دیگر نیرو های عملیاتی است.

سردار همدانی سردار همدانی1

اشتراک این خبر در :