عصر روز پنج شنبه اولین جشنواره شکرگزاری فندق در روستای ملکوت بخش رانکوه برگزار شد.

جشنواره فندق ملکوت جشنواره فندق ملکوت1 جشنواره فندق ملکوت2 جشنواره فندق ملکوت4 (1) جشنواره فندق ملکوت4 (2) جشنواره فندق ملکوت5 جشنواره فندق ملکوت6 جشنواره فندق ملکوت7 جشنواره فندق ملکوت9 جشنواره فندق ملکوت11 (1) جشنواره فندق ملکوت11 (2) جشنواره فندق ملکوت12

اشتراک این خبر در :