داوود خانی بمناسبت حضور ابوالمشاغل ایران در لنگرود رباعی طنزی گفته است که به شرح ذیل می باشد.

رباعی داوود خانی در وصف ابوالمشاغل

اشتراک این خبر در :