زمان برداشت فندق با توجه رقم های گوناگونش از نیمه مرداد آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

برداشت فندق برداشت فندق1 برداشت فندق2 برداشت فندق3 برداشت فندق4 برداشت فندق5 برداشت فندق6 برداشت فندق7 برداشت فندق8 برداشت فندق9

اشتراک این خبر در :