اولین جشنواره تابستانه شهر رحیم آباد شب گذشته در پارک نارنج این شهر برگزار شد.

جشنواره تابستانه رحیم آباد جشنواره تابستانه رحیم آباد1 جشنواره تابستانه رحیم آباد2 جشنواره تابستانه رحیم آباد3 جشنواره تابستانه رحیم آباد4 جشنواره تابستانه رحیم آباد5 جشنواره تابستانه رحیم آباد6 جشنواره تابستانه رحیم آباد7 جشنواره تابستانه رحیم آباد8 جشنواره تابستانه رحیم آباد9 جشنواره تابستانه رحیم آباد10 جشنواره تابستانه رحیم آباد11 جشنواره تابستانه رحیم آباد12 جشنواره تابستانه رحیم آباد13

اشتراک این خبر در :