صبح سه شنبه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه رودسر برگزار می گردد.

مصطفی پور عصامیبه گزارش خبرنگار املش ما سرهنگ پاسدار حسین مصطفی پور که فرماندهی سپاه ناحیه آستانه اشرفیه را برعهده دارد صبح سه شنبه بعنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه رودسر معرفی میگردد.

مصطفی پور پیش از آستانه اشرفیه ، فرماندهی سپاه ناحیه املش را در کارنامه خود بهمراه دارد.

به گزارش خبرنگار ما رحمان عصامی فرمانده پیشین سپاه ناحیه رودسر به درجه بازنشستگی نائل آمده بود.

اشتراک این خبر در :