شب گذشته برخی از اهالی املش جوار شهدای گمنام را برای مناجات با خدای خود انتخاب نموده بودند و به تضرع با پروردگارشان پرداختند.

شب قدر شهدای گمنام املش شب قدر شهدای گمنام املش1 شب قدر شهدای گمنام املش2 شب قدر شهدای گمنام املش3 شب قدر شهدای گمنام املش4 شب قدر شهدای گمنام املش5 شب قدر شهدای گمنام املش6 شب قدر شهدای گمنام املش7 شب قدر شهدای گمنام املش8 شب قدر شهدای گمنام املش9

اشتراک این خبر در :