سربازِ سرافراز و ظفـــــــــرمند، بیا!/ دســــتان تو بسته است هرچند، بیا!

دیدار تو سی سال به طول انجامید/غوّاص شهید رود ارونــــــــد، بیا! 

رباعی-بیا-غواص-شهید

اشتراک این خبر در :