۱۷۰ زائر املشی در قالب کاروان ارتحال امام (ره) با ۵ دستگاه اتوبوس برای شرکت درمراسم سالگردارتحال امام خمینی(ره) عازم تهران شدند.

اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش1 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش2 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش3 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش4 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش5 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش7 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش8 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش9 اعزام-کاروان-ارتحال-امام-خمینی-از-املش10

اشتراک این خبر در :